• London

Mojubá Music Lesson – 3rd June 2015

Mojubá Music Lesson – 3rd June 2015

Mojubá Music Lesson – 3rd June 2015

Jogo de dentro variation (on photo above) using keyboard notation
tsh#tsh# dim dom dim x3
tsh#tsh# dim tsh#
dom dim dom dim dom dim

(from 2:20)
base: dim dom dim dom dom
variation: dim dom dim dom dom dom

Leave a Reply

%d bloggers like this: